Uvod

Ovaj Kodeks ponašanja definiše osnovne zahteve postavljene Lindström Grupi (Lindström Oy i njenim zavisnim društvima, koja se u nastavku teksta nazivaju samo kao Lindström) i njenim dobavljačima (jednim nazivom „mi”) proizvoda i usluga u vezi sa njihovim odgovornostima prema zainteresovanim stranama, okruženju i uopšteno društvu. Kodeks ponašanja je zasnovan na našim obavezama. Lindström zadržava pravo da unese opravdane izmene u zahtevima ovog Kodeksa ponašanja u slučaju da dođe do revizije politike usklađenosti kompanije Lindström. Ako do toga dođe, kompanija Lindström očekuje da dobavljač prihvati unete opravdane izmene. Ovaj Kodeks ponašanja primenjuje se na sve zaposlene u kompaniji Lindström bez obzira na položaj i treće strane.

Etičko poslovno ponašanje

Usklađenost sa zakonskim propisima
Mi poštujemo lokalne i međunarodne zakone važećeg pravnog sistema odgovarajuće države.

Zabrana korupcije i mita
Ne tolerišemo korupciju ni u kakvom obliku niti u bilo kom poslovnom procesu bilo interno ili zajedno sa trećim stranama (kompanije iz javnog ili privatnog sektora). Mi ne dajemo niti primamo mito, bilo direktno ili indirektno. Nuđenje ili davanje bilo čega od vrednosti (uključujući novac, poklone ili usluge) da bi se sklopio posao, održala saradnja ili dobila nefer prednost zabranjeno je.

Ne smemo da dozvolimo da lični ili porodični interesi utiču na našu profesionalnu procenu. Izbegavamo sukobe interesa u svim svojim poslovnim aktivnostima i odlukama. Potrebno je da prihvatimo ponudu treće strane u vezi sa ručkom ili društvenim događajem samo ako je razlog za događaj legitimni poslovni sastanak.

Privatnost i bezbednost podataka
Naš zajednički cilj je da svi koji rukuju informacijama budu odgovorni za to da paze na bezbednost informacija i privatnost podataka tako što će poštovati prihvaćena pravila korišćenja i instrukcije za bezbednost informacija i privatnost podataka. Preporuke kompanije Lindström u vezi sa bezbednošću informacija i privatnošću podataka implementirane su na osnovu nacionalne i međunarodne bezbednosti informacija, statuta o privatnosti podataka, sistema kvaliteta, najboljih praksi upravljanja informacijama i drugim standardima koji se dodatno prihvate.

Upotreba društvenih medija
Podstičemo korišćenje različitih društvenih medija. Pazimo na to kako i kada koristimo društvene medije. Uzimamo u obzir publiku, ne objavljujemo poverljive informacije i uvek poštujemo druge u okviru komunikacije.

Poštovanje osnovnih ljudskih prava zaposlenih

Fer tretman i jednakost
Ne tolerišemo diskriminaciju nijedne vrste. Ne prihvatamo ponašanje koje može da naškodi dostojanstvu pojedinca, naročito fizičko ili verbalno zlostavljanje, npr. bilo kakvo neželjeno ponašanje kojim se stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Fer zaposlenje
Posvećeni smo fer praksama zaposlenja koje se sastoje od praksi zapošljavanja koje su fer, zasnovane na zaslugama i antidiskriminacione. Ne vršimo diskriminaciju zaposlenih na osnovu njihovog pola, materinskog statusa, seksualne orijentacije, bračnog ili partnerskog statusa, promene pola, rase, boje, nacionalnosti, etničkog ili nacionalnog porekla, religije ili verovanja, invaliditeta ili starosti. Nudimo jednake prilike za obuku i razvoj na osnovu njihovih prednosti i potreba, da bismo im pomogli da postignu pun potencijal. Nagrađivaćemo zaposlene na fer način na osnovu njihovih sposobnosti, učinka, doprinosa i iskustva.

Zaposleni treba da dobiju pisanu izjavu o odredbama i uslovima zaposlenja na lokalnom jeziku da bi se osiguralo da zaposleni poznaju svoja zakonska prava i obaveze. Težimo tome da doprinesemo pozitivnom socijalnom i ekonomskom razvoju. Poštujemo lokalne kulture i želimo da razumemo i poštujemo običaje i lokalne vrednosti ljudi u državama u kojima poslujemo.

Ako je to zakonski moguće, prepoznajemo pravo na slobodno udruživanje zaposlenih i ne dajemo prednost niti diskriminišemo članove organizacija zaposlenih ili sindikata

Prisilni i obavezan rad
U okviru naših posvećenosti, posvećeni smo sprovođenju efektivnih sistema i kontrola da bismo osigurali da se ropstvo i trgovina ljudima ne odvija u okviru našeg poslovanja ili lanca snabdevanja. Od svih zaposlenih i partnera zahtevamo da postupaju uz najviši stepen integriteta i morala, kao i da razumeju i poštuju sve relevantne zakone i pravne sisteme država u kojima poslujemo. Zabranjujemo sve oblike trgovine ljudima i prisilnog rada, uključujući rad u zatvoru, rad bez plaćanja, dužnički rad, rad u okviru ropstva ili druge oblike prisilnog rada.

Prava dece i mladih radnika
Posvećeni smo ILO konvencijama 138 i 182 na osnovu kojih osobe mlađe od 15 godina neće biti angažovane, odnosno neće biti angažovane osobe koje su mlađe od doba završetka obaveznog obrazovanja, šta god da je veće. Mladi radnici ne obavljaju posao koji prema svojoj prirodi ili okolnostima sprovođenja može da ugrozi njihovo zdravlje, bezbednost ili moral.

Zdravlje i bezbednost
Mi identifikujemo rizike i opasnosti u radnom okruženju i preduzimamo radnje da ih otklonimo da bismo garantovali zdravlje i bezbednost svih zaposlenih. Preduzimamo mere predostrožnosti u vezi sa nesrećama, na primer tako što održavamo odgovarajuće i adekvatne uslove zaštite od požara na radnom mestu i profesionalnih bolesti i podstičemo sve da učestvuju u razvoju praksi. Pružamo obuku i osiguravamo da zaposleni budu obavešteni o zdravstvenim i bezbednosnim pitanjima. Očekujemo da se svi tokom svakodnevnog rada ponašaju u skladu sa zdravstvenim i bezbednosnim praksama. Koristimo standard ISO 45001 u vezi sa zdravljem i bezbednošću.

Prakse zaštite životne sredine

Zahtevamo od sebe kao i od naših dobavljača u okviru celog lanca nabavke da pratimo lokalne zakone i međunarodne sporazume o zaštiti životne sredine. Ova usklađenost mora biti dokumentovana i redovno kontrolisana da bi se to garantovalo u radu.

Dajemo sve od sebe i zahtevamo od našeg lanca snabdevanja da smanji moguće negativne uticaje operacija, proizvoda i usluga na životnu sredinu. Podstičemo cirkularnu ekonomiju u našem lancu vrednosti tako što biramo rešenja sa najmanjim uticajem na životnu sredinu tokom radnog veka. Uzimamo u obzir uticaje na životnu sredinu već u toku faze planiranja operacija, tokom transporta i prilikom dizajniranja proizvoda i selekcije, na primer tako što koristimo ekološki održive izvore materijala.

Koristimo standard ISO 14001 ili ekvivalentni sistem za upravljanje zaštitom životne sredine da bismo osigurali neprekidno unapređenje operacija u pogledu zaštite životne sredine tokom godišnjih postavljanja ciljeva i akcionih planova za zaštitu životne sredine.

Lanac snabdevanja
Od svojih dobavljača i njihovog lanca snabdevanja zahtevamo da poštuju ovaj Kodeks ponašanja da bi se pridržavali principa borbe protiv diskriminacije u pogledu selekcije i tretiranja dobavljača.

Očekujemo da svi oblici komunikacija, uključujući izjave, tvrdnje i sertifikacije koji se dostavljaju korisnicima i partnerima budu ispravni i tačni. Cenimo rad naših konkurenata i njihovih zaposlenih. Obećanja koja smo dali korisnicima za naše usluge u vezi sa kvalitetom i bezbednošću moraju da budu u skladu sa svim važećim propisima i zakonima.