Mezi nejrizikovější povolání na světě, při kterých hrozí nejvyšší nebezpečí vážných úrazů, patří třeba rybář na moři, dřevorubec, slévač v ocelárně, dělník v těžkém průmyslu, pracovník na ropné plošině, válečný reportér, elektrikář vysokého napětí, hasič, záchranář, pilot, stavební dělník, pokrývač střech, řidič z povolání, horský průvodce nebo popelář.

Zatímco některá ze seznamu rizikových povolání se v naší zemi vůbec nevyskytují, bez jiných si neumíme svůj život představit. Záchranáře, hasiče nebo popeláře máme často na očích i při jejich těžké práci. Vídat můžeme také třeba stavební dělníky při práci na stavbách. Jak mohou zaměstnavatelé chránit své zaměstnance pomocí pracovních oděvů? A jak se řeší odškodnění úrazu?

rizikově povolání ochrana
Obrázek: Zaměstnavatelé mají povinnost chránit zdraví svých zaměstnanců pomocí pracovních oděvů.

Všechna povolání jsou rozdělena do 3 skupin podle toho, jaké hrozí nebezpečí úrazů. Toto rozdělení využívají především pojišťovny, které pak řeší úrazové pojištění . V první skupině, která je nejméně ohrožena pracovními úrazy s vážnými následky jsou obory s převahou duševní práce a pouze s malým podílem manuální práce (například architekti, ekonomové, finančníci, kadeřnice, konstruktéři, lékaři, právníci, prodavači, soudci, učitelé, umělci, zdravotnický personál).

Do druhé rizikové skupiny patří všechna povolání ve výrobní oblasti a v oblasti s převažujícím podílem manuální práce, popř. se zvýšeným rizikem úrazu (členové horské služby, dělníci, instalatéři, jeřábníci, kominíci, kováři, lešenáři, mechanici, příslušníci policie, profesionální řidiči, tesaři, truhláři, veterináři, zedníci, zámečníci).

Třetí rizikovou skupinu tvoří zaměstnání s velmi vysokým rizikem úrazu a s vysokým stupněm ohrožení zdraví (hasič, lesní dělník, řidič kamionové přepravy, důlní pracovník apod.)

Ochrana zdraví pomocí pracovních oděvů pro riziková povolání

Každý zodpovědný zaměstnavatel si přeje, aby na jeho pracovišti nedocházelo k pracovním úrazům a újmám na zdraví. Zdraví ohrožujícím situacím se snaží předcházet dostatečným proškolováním svých zaměstnanců a poskytováním ochranných pomůcek pro danou činnost.

Pro každý nový osobní ochranný pracovní prostředek vydává výrobce v EU prohlášení o shodě a současně na výrobek umisťuje označení CE. Toto označení znamená, že výrobek splňuje základní požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

Pracovní ochranné oděvy jsou oděvy splňující požadavek normy EN ISO 13688, která je používána v kombinaci s některou další normou obsahující požadavky na specifické provedení výrobku poskytujícího ochranu: např. při svařování a příbuzných postupech, proti zranění řetězovou pilou, proti chladu, proti teplu a ohni, proti statické elektřině (oblečení pro elektrikáře) atd.

Další skupinou jsou výstražné pracovní oděvy s reflexními prvky, které se používají zejména na stavbách a při pracích na silnici. Všechny tyto oděvy mají speciální označení podle těchto požadavků.

Ochranné pracovní bundy Lindström.
Obrázek: Ochranné pracovní bundy Lindström.

Pronájem pracovních oděvů naší firmou

Pracují vaši zaměstnanci v rizikovém prostředí? Pracovní oděvy vám může pronajmout naše firma Lindström, která převezme i starost o jejich údržbu a výměnu tak, aby byli vaši pracovníci stále chráněni a aby byli oblečeni v souladu s požadavky bezpečnosti práce. Všechny typy pracovních oděvů, které potřebujete, vám dodáme na vaše pracoviště. Tím ušetříte čas a také finance na pořizování, skladování a čištění pracovních oděvů.

Pro různá riziková odvětví nabízíme konkrétní pracovní oblečení. Pro elektrikáře, elektromontéry a elektrotechniky máme např. kolekci pracovního oblečení PowerPro, testovanou na odolnost proti elektrickému oblouku a na zpomalování hoření. Pro pracovníky na stavbách se hodí kolekce reflexních pracovních oděvů HighVisPro, které mají vysokou viditelnost při jakýchkoliv světelných podmínkách, za denního světla i ve tmě. Hlavním materiálem pro výrobu oděvů kolekce HighVisPro je odolná a funkční tkanina Pro Outdoor 235 s vysokou viditelností.

Služba pronájmu pracovních oděvů je velmi flexibilní, dle potřeb zákazníka. Můžete si pronajmout oděvy třeba jen na sezonu (např. výškové práce v létě) nebo podle aktuálního počtu zaměstnanců. Nepotřebné množství oděvů můžete vrátit, nebo pokud je potřeba, naopak, množství kusů oděvů v pronájmu zvýšit.

Čistící rohože s varovným značením zvýší bezpečnost na pracovišti

Různé firemní a výrobní prostory s sebou přinášejí různá rizika. Může jít například o riziko pádu, zranění elektrostatickým výbojem (tzv. ESD prostředí), nebezpečí výbuchu (tzv. ATEX prostředí), ale také riziko kontaminace např. v potravinářské výrobě. Zaměstnavatel je ze zákona povinen zaměstnance viditelným způsobem o těchto rizicích na pracovišti informovat.

Tuto povinnost lze vyřešit umístěním varovného značení v podobě cedulí, ale také na čistících rohožích před vstupem do prostorů. Upozornění na rohoži nelze přehlédnout a jde tak o efektivní způsob, jak zvýšit bezpečnost na pracovišti. Rohože navíc očistí a osuší obuv, díky čemuž se snižuje riziko uklouznutí a zvyšuje hygienický standard prostorů.

V Lindström vám vyrobíme čistící rohože s jakýmkoliv potiskem včetně varovného značení dle vašich potřeb. Rohože vám následně pronajmeme a v pravidelných intervalech je budeme měnit za čisté. V ceně za nájem rohože získáte komplexní službu zcela bez starostí, a navíc vyřešíte své zákonné povinnosti.

Na stavbách hrozí pády z výšky.
Obrázek: Na stavbách hrozí pády z výšky.

Nejčastější příčiny zranění

V různých oborech jsou pracovníci ohroženi typickými úrazy pro konkrétní činnost. Na stavbách jsou nejčastějšími příčinami zranění pády z výšky (z lešení, střech nebo žebříků). Stavební dělníci jsou vystaveni také riziku, že něco spadne na ně, například kladivo, vrtačka nebo cihla povalující se na lešení. Následky pádu menších předmětů dokáže zmírnit pracovní helma, která je spolu s reflexní vestou povinnou součástí výbavy všech osob pohybujících se na staveništi. Stavební dělníci jsou více než jiní zaměstnanci vystaveni různým nebezpečím, mezi něž patří expozice hluku, vibrace, UV záření, nepříznivé pracovní podmínky, kontakt s nebezpečnými látkami, požár a exploze.

Správné ochranné oděvy snižují riziko ohrožení zdraví při těchto činnostech.

Náležitá údržba ochranných pomůcek a pracovních oděvů je zásadní pro odstraňování nebezpečí a řízení rizik na všech pracovištích. Chybějící nebo nevhodná údržba může vést k vážným a smrtelným úrazům.

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy

Pro zaměstnavatele vyplývají z problematiky už vzniklých pracovních úrazů dvě hlavní povinnosti:

  1. evidence pracovních úrazů (šetření, evidence a hlášení),
  2. poskytování náhrad škod vzniklých v důsledku pracovního úrazu (týká se pouze úrazů zaměstnanců a dalších osob uvedených v zákoníku práce).

Kniha úrazů

Každý zaměstnavatel má dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. povinnost vést evidenci o úrazech v knize úrazů. Záznamy slouží pro přehled úrazů, průběžné vyhodnocování rizik, návrh opatření a kontrolu státního orgánu. Záznam v knize úrazů je rovněž výchozím podkladem pro zpracování záznamu o úraze, který je nutno zasílat na pojišťovny a inspektorát práce.

Náhrada škody

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, musí zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu nebo nemajetkovou újmu odpovídá podle § 270 zákoníku práce, poskytnout náhradu za: ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, bolest a snížení společenského uplatnění, náklady spojené s léčením.

Podobné produkty