Tento Etický kodex definuje základní požadavky, stanovené pro Lindström Group (Lindström Oy a její dceřiné společnosti, dále společně pouze „společnost Lindström“) a její dodavatele (obojí dále společně „my“), zboží a služeb, a to pokud jde o jejich odpovědnosti vůči zainteresovaným stranám, životnímu prostředí a v obecně společenském měřítku. Etický kodex se opírá o námi přijaté závazky.

Společnost Lindström si vyhrazuje právo provést přiměřené změny požadavků kladených tímto Etickým kodexem, dojde-li k revizi vlastních zásad společnosti Lindström pro dodržování souladu se zákonnými požadavky. Jestliže nastane takový případ, očekává společnost Lindström od svých dodavatelů, že přijmou odpovídající úpravy ze své strany.

Tento Etický kodex je platný pro všechny zaměstnance společnosti Lindström bez ohledu na pracovní zařazeni i pro třetí strany.

Etické obchodní chování

Dodržování právních předpisů

Dodržujeme vnitrostátní a mezinárodní zákony v rámci platných právních systémů příslušné země.

Zákaz korupce a úplatkářství

Korupci netolerujeme v žádné formě a v žádných obchodních procesech, ať jsou uskutečňovány interně nebo ve spolupráci s třetími stranami (společnostmi veřejného nebo soukromého sektoru). Neposkytujeme ani nepřijímáme úplatky v přímé ani nepřímé podobě. Je zakázáno nabízení nebo poskytování čehokoli hodnotného (peněz, darů nebo služeb), co má napomoci uzavření obchodu, udržení obchodního vztahu nebo získání nespravedlivé výhody.

Nesmíme připouštět, aby osobní nebo rodinné zájmy ovlivňovaly náš profesionální úsudek. Vyhýbáme se střetům zájmů ve všech našich obchodních činnostech a rozhodnutích. Pozvání třetí strany na pohoštění nebo společenskou akci smíme přijmout pouze, je-li prvotním důvodem takové akce legitimní obchodní jednání.

Ochrana a bezpečnost údajů

Naším společným cílem je, aby každý, kdo nakládá s informacemi, nesl odpovědnost za péči o bezpečnost informací a ochranu údajů, a to tak, že dodržuje uznaná pravidla používání a pokyny pro bezpečnost informaci a ochranu údajů. Doporučení společnosti Lindström pro bezpečnost informací a ochranu údajů jsou realizována na základě mezinárodních zákonných norem pro bezpečnost informací a ochranu údajů, navazujících systémů kvality, osvědčené praxe při správě informací a dalších doplňujících sjednaných standardů.

Používání sociálních médií

Zapojování do různých sociálních médií doporučujeme. Dbáme na to, jak a kdy sociální média využíváme. Při své komunikaci bereme v úvahu okruh návštěvníků, nezveřejňujeme důvěrné informace a vždy respektujeme ostatní.

 

Respektování základních lidských práv zaměstnanců

Spravedlivé zacházení a rovnost

Netolerujeme žádný druh diskriminace. Neakceptujeme žádné chování, které může poškozovat důstojnost jednotlivce, zejména ne jakékoli fyzické nebo slovní obtěžování, např.jakékoli nežádoucí jednání, jež vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé prostředí.

Spravedlivé zaměstnávání

Zavázali jsme se při zaměstnávání uplatňovat spravedlivé praktiky, což ve vztazích se zaměstnanci znamená spravedlivý přístup, oceňování podle zásluh nediskriminační jednání. Nediskriminujeme zaměstnance na základě genderu, mateřství, sexuální orientace, manželského ani partnerského stavu, změny pohlaví, rasy, barvy pleti, státní příslušnosti, etnického nebo národnostního původu, náboženského vyznání ani světového názoru, postižení nebo věku. Nabízíme zaměstnancům rovné příležitosti vzdělávání a osobního rozvoje na základě jejich silných stránek a potřeb, abychom jim pomáhal dosahovat jejich plný potenciál. Odměňujeme zaměstnance spravedlivě na základě jejich schopností, výkonnosti, přínosu a praxe.

Zaměstnancům musí být vydáno písemné sdělení o podmínkách jejich pracovněprávního vztahu v jazyce dané země, aby tak bylo zajištěno, že zaměstnanci budou informováni o svých zákonných právech a povinnostech. Naší snahou je přispívat k pozitivnímu společenskému a hospodářskému rozvoji. Respektujeme kulturu jednotlivých zemí a přejeme si pochopit a respektovat zvyky a hodnoty, které jsou vlastní lidem v zemích, kde provozujeme činnost.

V rozsahu umožňovaném zákony uznáváme právo zaměstnanců na svobodné sdružování a nijak nezvýhodňujeme ani nediskriminujeme členy zaměstnaneckých organizací nebo odborů.

Nucená a povinná práce

V rámci našich závazků jsme odhodláni prosazovat účinné systémy a kontroly, a zajišťovat tak, že v rámci naší podnikatelské činnosti ani v průběhu dodavatelského řetězce nedochází k žádným případům otroctví a obchodování s lidmi. Vyžadujeme od všech zaměstnanců a partnerů, aby jednali s nejvyšší mírou bezúhonnosti a morálky, a stejně tak chápali a dodržovali veškeré příslušné zákony a právní systémy příslušných zemí, ve kterých působíme. Zakazujeme všechny formy obchodování s lidmi a nucené práce, včetně vězeňské práce, práce na znevolňující smlouvy, dluhového nevolnictví, otrocké práce nebo jiných forem nucené práce nebo nevolnictví.

Práva dětí a mladistvých pracovníků

Zavázali jsme se k dodržování úmluv MOP 138 a 182, podle nichž nesmí být zaměstnávána žádná osoba mladší 15 let nebo pod věkovou hranicí dokončení povinné školní docházky, přičemž se uplatní vyšší z těchto hranic. Mladiství pracovnicí nesmějí vykonávat práci, která ze své povahy nebo s ohledem na okolnost svého výkonu může ohrozit jejich zdraví, bezpečnost nebo morálku.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Zjišťujeme rizika a nebezpečí hrozící v pracovním prostředí a přijímáme opatření k jejich snižování, abychom zajistili bezpečnost a ochranu zdraví všech našich zaměstnanců. Přijímáme preventivní opatření proti úrazům, například udržováním řádných a odpovídajících podmínek požární bezpečnosti na pracovišti, stejně jako proti nemocem z povolání, a podporujeme zapojování všech do rozvíjení této praxe. Poskytujeme proškolování a zajišťujeme, aby zaměstnanci byli vzděláváni v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví.  Očekáváme, že každý pracovník se v každodenní práci bude chovat v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví. Uplatňujeme normu ISO 45001 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Postupy při péči o životní prostředí

Vyžadujeme sami od sebe i od našich dodavatelů po celém průběhu dodavatelského řetězce dodržování právních předpisů dané země pro oblast životního prostředí i mezinárodních dohod o jeho ochraně. Toto dodržování předpisů musí být zdokumentováno a my máme zavedeny pravidelné následné úkony pro zabezpečování těchto zásad v praxi.

Vynakládáme veškeré úsilí k minimalizaci možných negativních dopadů provozních činností, výrobků a služeb na životní prostředí a totéž požadujeme od našeho dodavatelského řetězce. Posilujeme v našem hodnotovém řetězci principy oběhového hospodářství, přičemž zároveň volíme řešení s nejnižším dopadem na životní prostředí po dobu životnosti. Ekologické důsledky zohledňujeme již v plánovací fází našeho provozu, při přepravě i při navrhování a výběru výrobků, například využíváním environmentálně udržitelných surovinových zdrojů.

Uplatňujeme normu ISO 14001 a ekvivalentní systém environmentálního řízení k zajištění trvalého ekologického zkvalitňování provozu, a to cestou ročně stanovených environmentálních cílů a akčních plánů.

Dodavatelský řetězec

Vyžadujeme od našich dodavatelů a jejich dodavatelského řetězce, aby dodržovali tento Etický kodex a zásady zákazu diskriminace při výběru dodavatelů a zacházení s nimi.

Očekáváme, že všechny formy sdělení, tedy i dokladů, prohlášení a certifikací poskytovaných zákazníkům a partnerům, jsou pravdivé a správné. Vážíme si práce vykonávané našimi konkurenty a jejich zaměstnanci. Přísliby, které činíme vůči našim zákazníkům, pokud jde o naše služby a jejich kvalitu a bezpečnost, musí být v souladu se všemi platnými předpisy a zákony.