Stále více společností a firem vynakládá úsilí na zpomalení úbytku neobnovitelných zdrojů, a proto postupně zapojují principy průmyslové ekologie (jedna z koncepcí určující rámec cirkulární ekonomiky). Jejím cílem je změnit výrobní postupy tak, aby odpad jednoho procesu byl zdrojem pro jinou technologii. Průmyslová ekologie se jako vědecká disciplína překrývá s oběhovým hospodářstvím, jež inspirovalo mnoho inovací v řadě odvětvích.

Proč hledat využití pro odpad?

Vzrůstající spotřeba výrobků různých druhů vede k nárůstu množství odpadů. Často si ale neuvědomujeme, že odpady mohou být zdrojem materiálů, které mohou nahradit primární suroviny. Při nákupu zboží je tedy dobré se zajímat o značení výrobků, a tím pádem o jejich dopad na životní prostředí při výrobě i následné spotřebě.

Pojem předcházení vzniku odpadů je v odpadovém hospodářství České republiky obecně dlouhodobě známý. Opatření přijatá před tím než se látka, materiál nebo výrobek stanou odpadem, omezují:

  • množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků;
  • nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví;
  • obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

V roce 2020 bylo v České republice vyprodukováno 38,5 mil. tun odpadů. Z toho činily 1,8 mil. tun nebezpečné odpady a 36,7 mil. tun ostatní odpady. Ze všech odpadů bylo využito 90 %, z toho 86 % materiálově a 4 % energeticky. Na skládkách skončilo až 10 % všech odpadů.

Důsledné třídění odpadů a jejich recyklace je krokem k trvalé udržitelnosti.

Nová odpadová legislativa

Podle Evropské komise není současná odpadová legislativa ČR dostačující. Navzdory stávajícím právním předpisům, které se týkají odpadů, došlo za posledních deset let ke zvýšení celkového objemu vyprodukovaných odpadů.

Nová legislativa (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.) přináší celou řadu nástrojů, které by měly přispět k přesměrování využitelných odpadů ze skládek k jejich novému zpracování. Důraz je kladen na přijetí funkčních ekonomických nástrojů, implementaci jasných recyklačních cílů a posílení rozšířené odpovědnosti výrobců. Ekonomické stimuly směrem k omezení skládkování jsou jednak ve formě vyšších poplatků a na druhé straně jsou to nejrůznější dotace a pobídky k recyklaci, které by měly situaci v nejbližších letech zlepšit.

Dotace jako pobídka k ochraně životního prostředí

Dotací na udržitelný rozvoj existuje celá řada. S dotacemi se dá zvyšovat energetická efektivita, pořizovat obnovitelné zdroje energie nebo elektromobily. Také lze vzdělávat zaměstnance a zlepšovat firemní kulturu. I to je součást udržitelnosti.

V současné době Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil informace o nadcházejících výzvách v oblasti odpadového hospodářství. Podpořeny budou například sběrné dvory, re-use centra, systémy odděleného sběru a svozu odpadu či domácí a komunitní kompostéry. Re-use centra umožňují opětovné použití např. domácího, zahradního, opravárenského vybavení či sportovního vybavení, oblečení, textilu, knih, elektrozařízení atd. V rámci dotace bude možné pořídit vybavení těchto center, komunitních opraváren apod.

Textilní průmysl v čele znečišťovatelů

Textilní průmysl je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí. Připomeňme si, že má negativní vliv v průběhu celého životního cyklu výrobku: od pěstování surovin (zejména bavlny) přes výrobu a barvení látek, dopravu surovin a výrobků až po náročnou recyklaci textilního odpadu.

V důsledku pěstování bavlny dochází k emisím skleníkových plynů a klimatickým změnám, ubývá pitné vody a dochází k likvidaci živých organismů. Při výrobě se spotřebovává a znečišťuje voda, vzniká tak velké množství odpadních vod. Produkuje se odpad, jako jsou odstřižky, odpad z postřihování a česání, textilní prach či zbytky barviv nebo impregnačních roztoků.

Kromě toho se v každé fázi životního cyklu textilu něco někam přepravuje. Než si v České republice zakoupíte džíny, musí se v Bulharsku ušít, v Číně se látka potiskne, obarví se ve Francii, utká na Tchaj-wanu, nitě pro tkaní jsou upředeny v Turecku, a to z bavlny vypěstované v jižním Kazachstánu.

Pak tričko nebo zmiňované džíny chvilku nosíte, než skončí v odpadu, nejčastěji na skládce. Podle společnosti Potex končí pouze 3–10 % vyřazeného textilu v kontejnerech na použitý textil. V této oblasti máme ještě spoustu rezerv a můžeme s tím všichni něco dělat. Příkladem může být naše společnost, která se stará o životní prostředí tak, že pracovní oděvy a další textilie pronajímá, ekologicky je čistí a udržuje, čímž prodlužuje jejich životní cyklus na maximum.

Buďte součástí oběhového hospodářství se společností Lindström

U nás v Lindström nabízíme službu pronájmu textilu, součástí které je výběr textilu, navrhování a zadání výroby pracovních oděvů, správa zásob, logistika, ekologická péče o firemní textilie a jejich údržba. K pronajímaným textiliím patří firemní pracovní oděvy, podlahové čisticí rohože a průmyslové utěrky.

Základním principem našich servisních služeb je cirkulární ekonomika. Snažíme se snižovat množství odpadu (zero waste), emisí i uhlíkovou stopu. Textilie profesionálně pereme a čistíme s nižší spotřebou vody a energií, poškozené kusy opravujeme a vracíme do oběhu, což prodlužuje jejich životní cyklus a snižuje celkové potřebné množství. Když jsou oděvy opotřebované tak, že už je nemůžeme vrátit do oběhu, jsou znovu využity při výrobě průmyslových utěrek, rohoží nebo nákupních tašek (tzv. upcyklace).

Trvale udržitelný rozvoj s ohledem na další generace

Udržitelnost je zaměření na dlouhodobé cíle. Ať už se jedná o udržitelnost organizace, firmy, státu nebo celého lidstva, cílem je zajistit co nejlepší životní podmínky po další desítky let a pro další generace. S rozvojem populace a ekonomiky dochází k řadě krizových situací, jako jsou sucha, migrace, nebo i války a finanční krize. Udržitelný přístup se snaží těmto situacím předcházet a zároveň být připraven a adaptovat se.

O webu prumyslovaekologie.cz

www.prumyslovaekologie.cz je zpravodajský portál, který se zabývá problematikou odpadů, energetiky, chemie, vody a ovzduší prostřednictvím komentářů, polemik a dalších publicistických forem. Každý den přinášíme zprávy z nejrůznějších oblastí souvisejících s ekologií. Usilujeme o to, aby byl průmysl k životnímu prostředí co nejšetrnější, a proto je naším hlavním a stěžejním slovem UDRŽITELNOST.

Podobné produkty