Wprowadzenie

Niniejszy kodeks postępowania określa podstawowe wymogi określone w grupie Lindström (Lindström Oy oraz jej spółkach zależnych, nazywanych Lindström) dostawców towarów i usług dotyczące ich obowiązków wobec zainteresowanych stron, środowiska i społeczeństwa. Kodeks postępowania opiera się na naszych zobowiązaniach. Lindström zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w wymogach niniejszego Kodeksu postępowania w przypadku zmiany własnej polityki w zakresie zgodności. W takim przypadku Lindström oczekuje, że dostawca zaakceptuje wprowadzone zmiany. Niniejszy Kodeks postępowania ma zastosowanie wobec wszystkich pracowników Lindström, niezależnie od ich stanowiska, oraz wobec osób trzecich.

Etyczne zachowanie w biznesie

Zgodność z prawem

Przestrzegamy lokalnych i międzynarodowych przepisów obowiązujących w systemach prawnych danego kraju.

Zakaz korupcji i przekupstwa

Nie tolerujemy korupcji w jakiejkolwiek formie ani w żadnych procesach biznesowych wykonywanych wewnętrznie lub razem z podmiotami trzecimi (przedsiębiorstwami sektora publicznego lub prywatnego). Nie przekazujemy ani nie bierzemy łapówek ani bezpośrednio, ani pośrednio. Oferowanie lub dawanie czegokolwiek wartościowego (w tym pieniędzy, prezentów lub usług) w celu zamknięcia transakcji, zachowania działalności gospodarczej lub uzyskania nieuczciwej przewagi jest zabronione.
Nie możemy pozwolić, aby interesy osobiste lub rodzinne wpływały na naszą profesjonalną ocenę. Unikamy konfliktów interesów we wszystkich naszych działaniach i decyzjach biznesowych. Powinniśmy zaakceptować zaproszenie na posiłek lub wydarzenie towarzyskie tylko wtedy, gdy głównym powodem wydarzenia jest oficjalne spotkanie biznesowe.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Naszym wspólnym celem jest, aby każdy, kto zajmuje się dostępem do informacji, był odpowiedzialny za dbanie i bezpieczeństwo informacji oraz prywatność danych, przestrzegając potwierdzonych zasad użytkowania i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa informacji i prywatności danych Lindström są realizowane w oparciu o krajowe i międzynarodowe bezpieczeństwo informacji, status prywatności danych, systemy jakości, najlepsze praktyki w zakresie zarządzania informacjami oraz inne dodatkowo uzgodnione standardy.

Korzystanie z mediów społecznościowych

Zachęcamy do interakcji w różnych mediach społecznościowych. Dbamy o to, jak i kiedy korzystamy z mediów społecznościowych. Bierzemy pod uwagę odbiorców, nie publikujemy informacji poufnych i zawsze szanujemy innych w naszej komunikacji.

Kliknij w zdjęcie i zapoznaj się z naszym Kodeksem Postępowania.

Poszanowanie podstawowych praw człowieka pracowników

Sprawiedliwe traktowanie i równość

Nie tolerujemy jakiejkolwiek dyskryminacji. Nie akceptujemy żadnych zachowania, które mogłyby zaszkodzić godności jednostki, w szczególności molestowania fizycznego lub werbalnego np. wszelkiego niechcianego zachowania, które tworzy zastraszające, wrogie, poniżające, upokarzające lub obraźliwe środowisko pracy.

Sprawiedliwe zatrudnianie

Zobowiązujemy się do przestrzegania sprawiedliwych praktyk zatrudnienia, które są uczciwe, oparte na zasługach i nikogo nie dyskryminują . Nie dyskryminujemy pracowników ze względu na płeć, macierzyństwo, orientację seksualną, stan cywilny, zmianę płci, rasę, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne lub narodowe, religię lub przekonania, niepełnosprawność lub wiek. Oferujemy równe szanse na szkolenia i rozwój w oparciu o mocne strony i potrzeby, aby pomóc w pełni wykorzystać potencjał pracownika. Będziemy nagradzać pracowników sprawiedliwie w oparciu o ich umiejętności, wydajność, wkład i doświadczenie.
Pracownicy powinni otrzymać pisemne oświadczenie o warunkach zatrudnienia w języku lokalnym, aby zapewnić im świadomość praw i obowiązków. Staramy się przyczyniać do pozytywnego rozwoju społecznego i gospodarczego. Szanujemy lokalną kulturę i chcemy zrozumieć, szanować zwyczaje i lokalne wartości, które ludzie mają w krajach, w których operujemy.
Respektujemy prawo do swobodnego zrzeszania się pracowników i nie faworyzujemy ani nie dyskryminujemy członków organizacji pracowniczych lub związków zawodowych.

Praca przymusowa i obowiązkowa

W ramach naszych zobowiązań zobowiązujemy się do egzekwowania skutecznych systemów i kontroli w celu zapewnienia, że niewolnictwo i handel ludźmi nie będą prowadzone w naszej działalności ani w naszym łańcuchu dostaw. Wymagamy od wszystkich pracowników i partnerów, aby działali z najwyższym stopniem uczciwości i moralności, a także rozumieli i przestrzegali wszystkich odpowiednich przepisów oraz działali zgodnie z systemami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach. Zakazujemy wszelkich form handlu ludźmi i pracy przymusowej, w tym pracy więziennej, pracy narzuconej, pracy egzekwowanej, niewolniczej pracy lub innych form pracy przymusowej lub niewoli.

Prawo dzieci i młodych pracowników

Zobowiązujemy się do przestrzegania konwencji MOP nr 138 i 182, na mocy których żadna osoba nie może być zatrudniona poniżej 15 roku życia lub poniżej wieku ukończenia obowiązkowego kształcenia, w zależności od tego, która z tych liczb jest wyższa. Młodociani pracownicy nie mogą podejmować pracy, która ze względu na swój charakter lub okoliczności, w jakich jest wykonywana, może zagrozić ich zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Identyfikujemy ryzyko i zagrożenia w środowisku pracy i podejmujemy działania w celu ich złagodzenia, aby zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników. Podejmujemy środki ostrożności zapobiegające wypadkom, na przykład poprzez utrzymanie odpowiednich i adekwatnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w miejscu pracy, a także dotyczące chorób zawodowych i zachęcamy wszystkich do udziału w opracowywaniu tych praktyk. Organizujemy szkolenia i zapewniamy, że pracownicy są wykształceni w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczekujemy od wszystkich przestrzegania odpowiedzialnego zachowania związanego ze zdrowiem i bezpieczeństwem w swojej codziennej pracy. Wykorzystujemy normę ISO 45001 dotyczącą zdrowia i bezpieczeństwa.

Praktyki dotyczące ochrony środowiska

Wymagamy od nas samych, jak i od naszych dostawców w całym łańcuchu dostaw, aby przestrzegali lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Zgodność ta musi być udokumentowana, a my przeprowadzamy regularne działania następcze, aby zagwarantować ich działanie w praktyce.
Dokładamy wszelkich starań i wymagamy od naszego łańcucha dostaw zminimalizowania możliwego negatywnego wpływu operacji, produktów i usług na środowisko. Wzmacniamy gospodarkę o obiegu zamkniętym w naszym systemie wartości, równocześnie wybieramy rozwiązania o najniższym wpływie na środowisko. Uwzględniamy skutki środowiskowe już na etapie planowania, w transporcie oraz w projektowaniu i doborze produktów, na przykład przy użyciu materiałów źródeł ze zrównoważonych ekologicznie.
Stosujemy normę ISO 14001 lub równoważny system zarządzania ochroną środowiska, w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia poprzez roczne ustalanie celów środowiskowych oraz plany działania.

Łańcuch dostaw

Wymagamy od naszych dostawców i ich łańcucha dostaw przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania w celu przestrzegania zasad niedyskryminacji w zakresie wyboru i traktowania dostawców.
Oczekujemy, że wszystkie formy komunikacji, w tym oświadczenia, poświadczenia i certyfikaty dostarczone klientom i partnerom są zgodne z prawdą oraz poprawne. Cenimy pracę wykonaną przez naszych konkurentów i ich pracowników. Obietnice złożone naszym klientom w odniesieniu do naszych usług w zakresie jakości i bezpieczeństwa muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz prawem.

Podobne artykuły